Kdy můžete zažádat o rodičovský příspěvek

Jedná se o dávku navazující na finanční pomoc v mateřství jinak řečeno mateřskou, pokud mateřskou nepobíráte, můžete o rodičovský příspěvek požádat ihned po narození potomka. Dávka se vyplácí pouze do maximální výšky 220 000 Kč. Tato částka se rozděluje do měsíčních splátek a vyplácí se od dvou do čtyř let věku nejmladšího dítěte.

To znamená, že rodičovský příspěvek se pobírá pouze na nejmladšího člena rodiny, pokud se vám narodí dítě a tuto dávku jste ještě nevyčerpali, nebudete mít již na ní nárok.

Rodičovský příspěvek – další důležité zprávy 

Rodičovský příspěvek se vyplácí dle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Určující pro tuto dávku je výše denního vyměřovacího základu pro stanovení nebo nemocenské v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte podle zákona o nemocenském pojištění. Vždy se vychází z vyššího vyměřovacího základu jednoho z rodičů.

Příklad

Pokud 70 % z 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo roven 7 600 Kč, dávka může činit nanejvýš 7 600 Kč, pokud tuto částku převyšuje, měsíčně lze vyplatit maximálně 11 500 Kč. Rodičovský příspěvek bude v tomto případě vyplácen dvacet měsíců (minimální doba pro pobírání této dávky) a to ve výši 1 500 Kč s ohledem na maximální výši, která činí 220 000 Kč.

Jsou případy, kdy nelze u žádného z rodičů uvedený vyměřovací základ stanovit, pak je stanovena fixní měsíční splátka 7 600 Kč, kterou žadatelé obdrží pouze do konce 9. měsíce věku dítěte, pák se dávka sníží na částku 3 800 Kč, lze ji pobírat až do čtyř let věku dítěte.

Změny výši rodičovského příspěvku

Může nastat situace, že se oba rodiče nemohou o své dítě z různých důvodů starat a jejich potomek je svěřen do péče jiné osobě, výše nároku na rodičovský příspěvek se mění s ohledem na novou výši vyměřovacího základu příjmu nově posuzované osoby.

Změnit výši sociální dávky je možné pouze jednou v období tří měsíců, a to v případě pokud dojde ke změně osoby pečující o dítě nebo o změnu zažádá sám rodič. Oprávnění ke změně výší rodičovského příspěvku má pouze ta osoba, která uplatňovala na tuto dávku nárok.

Formuláře potřebné k vyřízení žádosti o rodičovský příspěvek

O sociální dávku můžete požádat písemně prostřednictvím předepsaného formuláře. Podmínka osobní celodenní péče je upravena v § 30 sb. zákona o státní sociální podpoře.

Rodičovský příspěvek může obdržet:

  • rodič mající nárok na finanční pomoc v mateřství nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, týká se to i osoby, která převzala dítě do své péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu,
  • rodič získal na zpět své vlastní dítě, které mu bylo z nějakého důvodu odebrané nebo bylo umístěno v ústavu či pobývalo více než 3 kalendářní měsíce v péči zdravotnického zařízení.
  • dítě, jež nedosáhlo 2 let věku, pravidelně navštěvuje jesle či podobná zařízení pouze po dobu 46 hodin v příslušném kalendářním měsíci,
  • dítě pravidelně pobývá v různých léčebných zařízeních nebo navštěvuje mateřskou školu případně třídu určenou pro zdravotně postižené děti či jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně,
  • zdravotně postižené dítě pravidelně navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 6 hodin denně,
  • dítě navštěvuje předškolní zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně, pokud jeho oba rodiče nebo osamělý rodič jsou osobami závislými na pomoci jiné osoby ve stupni III a IV,
  • dítě navštěvuje zařízení uvedená v předchozích bodech a je starší 2 let,
  • rodič zajistí péči o dítě jinou zletilou osobou v době, kdy je výdělečně činný nebo studuje.

Ovlivňuje výše příjmů rodičů vyplácení rodičovského příspěvku?

Neovlivňuje, na příjem obou rodičů se nebere ohled.  Pokud jeden z rodičů pobírá mateřskou, případně nemocenskou vzniklou v důsledku porodu, obdrží rodičovský příspěvek pouze v případě, je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito dávkami nemocenského pojištění.

One comment

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.